Etsi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Toisen aarre Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.11.2021. Viimeisin muutos 22.2.2022

1. Rekisterinpitäjä
Toisen aarre Oy (y-tunnus 3246193-6)
Myllyojankatu 15
33330 Tampere
info@toisenaarre.fi
www.toisenaarre.fi
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Lauri Juurijoki
lauri@toisenaarre.fi 
www.toisenaarre.fi
 
3. Rekisterin nimi
Yrityksen Toisen aarre Oy ja sen aputoiminimien Aluksi (aluksi.fi), Suala (suala.fi) ja Leluaarteet (leluaarteet.fi) asiakas-, verkosto- ja markkinointirekisteri.
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, esimerkiksi tilaus- tai palvelusopimus
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esimerkiksi asiakassuhde ennen sopimusta, asiakassuhde, jäsenyys.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja kumppaneihin, asiakas- ja kumppanuussuhteen ylläpito sekä markkinointi.
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin. 
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: 
henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakas- tai kumppanuussuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla (vekkokauppatilaukset) lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median tai pikaviestisovelluspalvelujen kautta, sopimuksista, asiakas- tai kumppanuustapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa markkinointitarkoituksessa.
 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle silloin, kun rekisteripitäjän käytössä on ohjelmisto/järjestelmä, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolella muiden yritysten käyttöön. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

INFORMATION IN ENGLISH
The General Data Protection Regulation (GDPR) is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and the European Economic Area. If you are a European resident, we are Data Controller of your data and you have the right to know how your personal information is processed, what we collected about you and to ask that this data to be corrected, updated, or deleted. Additionally, please note that your information may be transferred outside of Europe . Please contact us if you have any questions about your GDPR rights.
Evästetiedot (Cookie declaration) - https://www.toisenaarre.fi